≡ Menu

Електроника 2015

XII-та по ред Национална конференция с международно участие „Електроника 2015” се проведе на 15 май 2015 в Дома на науката и техниката, София. Генерален спонсор на конференцията е фирма за електроника представена от неиния изпълнителен директор. Голям брой структури и учени се включиха активно в организацията и научното ръководство на конференцията. Това са Съюзът по електроника, електротехника и съобщения, Техническият университет в София, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Българската академия на науките (БАН), Техническият университет във Варна, Техническият университет в Габрово, Русенският университет „Ангел Кънчев”, ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи”, София, Домът на науката и техниката (ДНТ) във Варна, IEEE – българска секция, VDE – Германия, Клъстерът „Микроелектроника и индустриални електронни системи” и др.

Общо 59 доклада на български и английски език изслушаха участниците, които бяха 81 на брой. Конференцията бе съпътствана от пленарно заседание и кръгла маса. Всички доклади и други информационни материали бяха предварително отпечатани в сборник „Електроника”, който бе раздаден на участниците. Докладите бяха разделени в 14 тематични направления, групирани и изнесени в 6 секции: „Комуникацинни технологии”, „Електроника I и II”, „Индустриална и медицинска електроника”, „Електронно обучение” и „Информационни технологии”. Тези доклади са допуснати след съответно рецензиране от подбрани специалисти в съответното тематично направление.

Темите, докладвани в областта на измерванията, бяха свързани с новите методи и синтезираните нови типове електронни устройства и системи за обучение, разработените методи за виртуални стимулационни изследвания на електронни схеми и визуализа- ция на резултатите. Обсъдени бяха нови софтуерни продукти, както и проведените изследвания на ефекти за взаимно влияние на елементите при повърхностен монтаж с цел разработване на програми за управление за машини за правилното разполагане на ел. елементи върху печатните платки.

Други интересни разработки обхванаха нови методи за определяне на параметрите на електромагнитните полета, методи за изследване на електроно-лъчево-заваръчни шевове от висококачествена стомана, за моделиране на електронни схе- ми посредством компютър, за изследване и повишаване на ефективността на фотоволтаични системи чрез оптоелектронни сензори за управление на интелигентни осветителни системи, за компютърно управление на системи и процеси. Участниците се запознаха и с нови математически методи за анализ и синтез на цифрови електронни филтри и за измерване и управление на трафика в цифровите телекомуникационни мрежи.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!