≡ Menu

Водопроводни части

Водопроводната система е една от основните и жизнено необходими инсталации във всяка сграда. Обезпечаването с прясна вода отдавна е задължителен стандарт при строителството. Освен базисните човешки нужди, които водата задоволява, тя също така може и сериозно да повлияе на здравословното състояние, ако е замърсена или съдържа вредни частици, което налага спазването на високи стандарти за пренос, съхранение и пречистване. Всички компоненти на една водно-преносна инсталация трябва да са изработени по еднакъв, гарантиращ цялостното състояние на системата начин.

Поради естеството на структурата и физичните характеристики, водата упражнява налягане и винаги се движи по посока на най-слабото съпротивление. Това означава, че дори при добре изпълнена система, наличието дори само на един слаб компонент може да доведе до пробив, изразяваща се в силен или слаб /капковиден/ теч, а в определени случаи и до разлив.

Електропроводимостта на водата прави досега с всякакви електрически /промишлени или жилищни/ инсталации изключително опасен и дори живото-застрашаващ. От друга страна, за да функционира по спецификации една водопроводна система трябва да бъде изпълнена по определен технически начин, осигуряващ необходимото налягане, за достигане на водата до всички крайни точки на потребление, което прави избора на качествени и с определени характеристики материали задължителен.    Основните компоненти на една водно-преносна система са :

  • Тръби, осигуряващи доставянето на водата от източника до точката на потребление, както и извеждането на използваните количества до точката на изливане. Могат да се разглеждат като основни и локални.
  • Свързващи елементи – тук влизат всички детайли предназначени за свързване между всички отделни тръби, до крайното отвеждане на водата до спирателния механизъм, който спира или изпуска водния поток. Могат да бъдат метални или пластмасови, различни по дебелина и форма. Това са щрангове, пристягащи гривни, фитинги, меки и твърди връзки и др.
  • Измервателен уред – водомер, поставен на входа на водата към определена локация и отчитащ потреблението.
  • Спирателно – пускови устройства: кранове, батерии, водни блокове, автоматични и ръчни защитни клапани.
  • Изолационни материали – осигуряващи „слабите“ места в системата – снадки, разклонения, системи за оттичане.

Пълен набор от всичко необходимо за изграждането и ремонта на Вашата водопроводна инсталация ще намерите В магазина ни.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!