≡ Menu

Съвременни системи на икономическо регулиране на инвестициите

Международният опит показва, че на държавната инвестиционна политика въздействие оказват различни теоретични концепции, ефективността от приемането на които зависи от едновременно отчитане на всички конюнктурните фактори.

Разгледани във времето, процесите на икономическо регулиране на инвестициите в развитите икономики се характеризират с доминиране на една или друга теоретична концепция. Така през 30-те г. на 20 в. моделът на нерегулирана икономика (от там и ненамеса в инвестиционните процеси) отстъпва място на кейнсианската доктрина.

Теорията на Кейнс за благотворното влияние на държавните разходи и в частност на инвестиционните разходи върху икономическия растеж и заетостта безспорно има своите положителни моменти. Но благосклонното отношение на привържениците на регулираната икономика към държавните разходи, води до огромна държавна задлъжнялост, която се превръща в основен вътрешнополитически и външнополитически проблем за много държави и за международните финансови институции.

Като резултат се осъществява преход към ограничена държавна намеса. Трансформацията довежда до блокиране на активната инвестиционна политика, съкращаване на производствения потенциал, нееквивалентен стоков обмен, увеличаване на външноикономическата зависимост. Независимо обаче от либерализацията
на икономиката на страните, приели монетаризма, последните продължават активно държавно стимулиране на научно-техническия прогрес, наукоемките отрасли, образованието, социалната и иновационна инфраструктура.

Така като съвременна система за икономическо и в частност инвестиционното регулиране се налага синтеза между държавни и пазарни механизми, съотношението, на които се определя от спецификата на икономическата конюнктура. Обикновено в условията на социално икономическа нестабилност се засилва ролята на държавата и обратно при устойчивост – нараства значението на пазарните механизми.

Процесите на интернационализация и глобализация налагат взаимната зависимост между националните икономики, което води до сближаване на механизмите и инструментите приети за достигане на категории като увеличаване на заетостта, стабилизация на паричното обръщение, и валутен курс, повишаващи благосъстоянието и повишаващи качеството на живот.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Следваща »

« Предишна

error: Content is protected !!