≡ Menu

Регистрацията на ЕООД като алтернатива на трудово правоотношение

Страната ни се рекламира със сравнително ниско ниво на облагане на доходите на работещите по трудов договор, постигнато с въвеждането на плосък данък от 10 на сто за всички лица, независимо от дохода им. Осигурителната тежест също е една от най-ниските в Европейския съюз. Въпреки това, все повече работодатели и служители, осъзнават предимствата на облигационните над трудовите правоотношения.

Регистрацията на ЕООД

Регистрацията на ЕООД

Какво означава това. Ако дадена фирма наема скъпо струващ специалист, имаме осигуровки за сметка на работника и осигуровки за сметка на работодателя, както и данък общ доход. Но ако специалиста направи регистрация на ЕООД, в което той е едноличен собственик и управител, и фирмата на работодателя сключи облигационен договор с дружеството (ЕООД) на специалиста, в този случай изгодата е очевидна и за двете страни. Специалиста ще се самоосигурява в дружеството, като осигуровките в този случай са значително по-малко. Освен това обикновено управителите на (ЕООД) се осигуряват на минималния праг от 420 лв. Реализираната печалба ще се облага с 10% корпоративен данък и 5% данък върху дивидента ако иска да разпределя такъв, но няма да има осигуровки, което в повечето случаи излиза по-изгодно за него.

Кодекса на труда

Кодекса на труда

Работодателя от своя страна, освен че няма да плаща осигуровки за негова сметка, за него ще отпаднат много ангажименти, свързани с Кодекса на труда – няма да има нужда от договор със служба по трудова медицина и допълнителни такси за това, няма отпуски и болнични, които да отчита и при които има риск специалиста да не е на разположение и т.н. Във всеки облигационен договор обикновено е предвидено, че фирмата изпълнител се задължава да осигури човек, който да е на разположение. Освен това страните в такъв тип правоотношение са равнопоставени, правата и задълженията се договарят индивидуално и обикновено има неустойки и за двете страни. Това поражда чувство за справедливост, увереност и свобода, и кара много млади хора да работят по този начин.

ЕООД регистрация

ЕООД регистрация

Опитът в Европа и по света показва, че все повече нараства дела на самонаетите лица, алтернатива на което е регистрацията на ЕООД или ЕТ, като те работят за своя сметка, сключвайки договори с различни клиенти, вместо тези клиенти да ги наемат по трудов договор. Големият интерес към това, да се регистрира и работи със собствена фирма в голяма част от водещите икономики се обяснява от много по-високата данъчна и осигурителна тежест в тези страни. Но бъдещето е регистрирането на ЕООД или ЕТ да стане алтернатива на работата по трудово правоотношение и в България.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!