≡ Menu

Промени във фирмата след вече направена регистрация

Ако след направена вече регистрация на фирма по настъпили непредвидени обстоятелства, се наложи да се направят промени по отношение на нейния адрес, седалище или дори име, то това е възможно, но трябва да се спази определена процедура и да се подготвят отново доста документи. Обикновено за тези промени се прибягва до адвокатски услуги и фирми, чиято дейност е свързана с регистрация на търговски дружества. Целта е да се избегне отказ поради грешки и несъвършенства в попълване на документите.

Агенцията по вписванията

Агенцията по вписванията

Необходимо е да се направи общо събрание, на което да се вземе решение за измененията в дружествения договор, направен преди първоначалната регистрация на фирмата. Решението се взима с мнозинство от минимум? При случаи, в които в учредителния договор е записано по-голямо мнозинство за взимане на решения, то то се спазва. Гласовете на всеки съдружник във фирмата, отговарят на броя на дяловете му в общия капитал.

Когато се правят промени в името на фирмата е нужно предварително да се запази ново уникално наименование, за което се издава и документ за уникалност. Запазването на уникално име се прави в Агенцията по вписванията въз основа на заявление-образец като това запазване на уникално име има давност шест месеца. Новото име на фирмата задължително е нужно да включва и вида на дружеството – ООД или ЕООД. Дружеството има голям избор без ограничения на името, но то трябва да бъде задължително уникално за бъде вписано.

агенцията по вписванията търговски регистър

агенцията по вписванията търговски регистър

Документите, които е нужно да се подготвят за промени в регистрация на фирма са:

  • Заявление по образец за вписване на обстоятелство относно дружеството – ЕООД или ООД
  • Издаден документ за уникално име на фирмата – когато промените касаят и името на дружеството- издава се срещу такса от Агенция по вписванията
  • Протокол от проведено общо събрание, който гарантира законово исканите промени и промените в дружествения договор
  • Копие от дружествения договор, заверено от Управителя на фирмата с всички промени и допълнения към него, направени на общото събрание
  • Документ за внесена държавна такса
регистрация на фирма

регистрация на фирма

Въз основа на тези документи, които могат да се подадат от Управителя на фирмата или от оторизиран затова юрист се извършва вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър. Заявлението заедно с останалите документи се приема и придвижва от служител по регистрацията като му се поставя регистрационен номер. При приемането то е длъжно да провери документите.
Ако всички документи отговарят на изискванията на закона и са правилно попълнени, то промените по вписването се извършват в Агенцията по вписванията в рамките на един работен ден, за което тя издава Удостоверение за това. За Удостоверението се заплаща държавна такса.

регистрация на фирма по ддс

регистрация на фирма по ддс

Промените след първоначална регистрация на фирма са възможни, но изискват време и често се отразяват на рекламата и имат други фирмени последици, които може да се негативни. Затова е добре да се правят само когато има сериозни обстоятелства за това.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!