≡ Menu

Последици от радиационни замърсявания със скрап в световен план

Радиационен източник за намаляване и управление на продукция, закрити радиоактивните източници и общите индустриални нужди, често са причина за използване на радионуклиди. Като важен източник за намаляване замърсяванията на околната среда се явяват алтернативните технологии. Чрез такива се извършва целият процес около рециклиране на метали. Ако сега се замисляте да направите повече място за вашата кола, то започнете от проучване на всички аспекти за предаване на скрап:

Рециклирането на метален скрап и стомана пести суровини, енергия и пространство на сметището. Милион тона от страните на местни и международни източници се рециклират всяка година в Съединените щати. Сред тях биват преработвани от кутии стоманени опаковки до катастрофирали, стари автомобили, уреди, строителни материали и други продукти метал.

Стоманата и леярските индустрии разчитат на радиация без скрап от производствени операции и рециклирани използвани продукти. Радиоактивен и замърсен скрап заплашва, както човешкото здраве и околната среда, така и икономиката на стоманодобивната промишленост. Ако радиоактивен скрап бъде доставен под формата на метал, той би изложил на опасност стоманени работници и потенциални потребителски продукти.

От къде идва замърсеният скрап:

Внесените скрап пратки и обработка на металите съоръжения се следят стриктно от икономическата комисия на ООН за Европа. В тях става описването на трите начина радиоактивен замърсени скрап, който се произвежда:

Дискретният радиоактивен източник може да бъде смесен със скрап, когато се стигне до регулаторен контрол на изоставен, загубен или откраднати продукти.

Неконтролираният материал, замърсен с естествени или изкуствени радионуклиди от индустриални процеси може да включват и друг вид скрап. Така например под внимание се вземат:

Продуктите от нефт и газ, които се изпомпват от земята, радионуклиди и други минерали от почва и вода са депозирани в тръби или оборудване. Този материал може да не е под регулаторен контрол.

Друг пример са материалите с много ниски нива на радиоактивност, които са под регулаторни ограничения. Такива са дебеломерите, които представляват основен доставчик на световни доставки на скрап. Когато изпълнителите по преработване на радиоактивни материали не могат да прогнозират количествата на изходящ метален скрап, както и нивата на радиоактивност.

Организацията EPA разработва обучения за събаряне и идентифициране, както и правилно боравене с радиационни източници на площадките за унищожаване. Националната асоциация, която има над 800 членове, е партньор в разработването на това обучение. Те участват в разработване, преглед и тестване на всички помещения за силно ангажирани в разпространението и безопасността на всички процеси.

Влиянието на скрап индустриалните продукти има и самите ядрени съоръжения. най-големите потенциални източници на скрап от ядрени мощности са в САЩ. Министерството на енергетиката (DOE), NRC, Министерството на отбраната (DoD), както и държавите и американските власти носят основната отговорност за управлението на скрап от тези съоръжения. Замърсени метали от тези източници биват унищожавани и не се рециклират.

Какъв тип защита от радиационни отпадъци се избира – в Съединените щати, като за целта освобождаването на материали (включително скрап) със замърсяване с радиоактивен повърхност от търговски обекти, като електроцентрали, се контролира от регулаторната. Комисията за ядрено регулиране: Прекратява оперативния лиценз за ядрени реактори; радиационна защита на населението и околната среда; техническа поддръжка нивата на потенциал за рециклиране на скрап от ядрени мощности.

В този сайт, може да намерите и координати за връзка с най-близките фирми за скрап във вашия регион.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!