≡ Menu

Как се получава исо сертификат

Защо е важно въвеждането на системата за управление на качеството?

Исо 9001 е система от правила, чието спазване и прилагане на практика води до повишаване ефективността при управление на качеството в дадена организация, била тя фирма, занимаваща се с търговия или предоставяне на услуга, както и компания – лидер в производството на дадена стока.

Фирмите, сертифицирани по iso 9001 гарантират на своите клиенти и партньори, че спазват стандартизираните правила, касаещи сферата, в която работят и по този начин декларират, че предлагат стока или услуга с качество, съобразно съвременните изисквания.

Изграждането на стандартизирана система за управление на качеството не само води до така важната сертификация на организацията, но на практика подобрява нейната ефективност и повишава качеството на продукта или услугата, която тя предлага.

Как се сертифицира дадена организация?

Организацията, желаеща да получи исо сертификат на първо място трябва да въведе в действие системата за управление на качеството. Сертификацията е ход, към който компанията трябва да пристъпи, след като има вече въведена и работеща система от документирани правила за управление и изпълнение на своята дейност.

При вече въведена и действаща система за управление на качеството, организацията следва да направи заявка към орган, оторизиран да сертифицира по стандарт iso 9001, който да одобри или отхвърли нейната кандидатура, в зависимост от готовността й да отговори на изискванията.

Органът, издаващ сертификат по исо изпраща одиторски екип, който да се увери на място, че системата не само е въведена, но и действа, съгласно изискванията на стандарта. Тази проверка се нарича ‘’одит’’, а оценката от нея определя решението на сертифициращия орган.

След положителна оценка от одита, органът издава сертификат на организацията, който бива регистриран и публикуван. Сертификацията по исо 9001 важи за срок от три години, след изтичането на който следва подновяване на сертификата.

Колко трае процедурата по сертификация?

Процедурата по първоначална исо сертификация отнема от 1 до 3 месеца, след подаване на заявлението към сертифициращия орган. Този срок е валиден единствено в случай, че системата за управление на качеството покрива напълно изискванията на съответния стандарт. В случай на разминаване с критериите на стандарта срокът може да се удължи, с цел коригиране на настоящите несъответствия и правилно привеждане на системата в действие.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!