≡ Menu

Как Маркъс използва стратегията

Придържах се към работното си време колкото можех и виждах как това изкарва Джордж от кожата му. Той наистина не можеше да разбере защо не реагирах на за­плахите му. Каза ми, че ще си поговорим наистина, сери­озно “, ако не покажа повече отдаденост в работата си.

Понеже имах шанса да премисля как да се справя с него, бях готов за този момент, когато и да дойде. Казвах му, че съм напълно отдаден, но имах винаги основателна при­чина да не мога да остана. Или пък не казвах нищо, а прос­то си тръгвах навреме. Но понякога истински го шокирах. Щом се сблъсквахме със сериозен проблем, който можеше да повлияе на бизнеса, аз влизах в ролята на героя.

Веднъж страдахме от недостиг на гориво (заради национална стачка на превозвачите му) и закъсняхме страхотно с доставките на нашите продукти до дистрибу­торските мрежи и до клиентите. От седмица не бяхме получавали и капка гориво, но изведнъж имахме доставка! По една щастлива случайност можехме да наваксаме след цяла ужасна седмица и да доставим продуктите. Всичко трябваше да се свърши на момента.

Помолиха хората от склада да останат до късно. Тряб­ваше да се уверим, че камионите са натоварени с какво­то трябва. Ние в офиса имахме да приготвим и проверим купища документи и да се свържем с клиентите и дис­трибуторите, за да сме сигурни, че са готови да получат продуктите, които щяха да пристигнат по доста необи­чайно време. Бегие много важно да разпределим горивото по възможно най-ефективния начин между камионите и да проверим кои са най-подходягците маргирути.

Всички бяхме затрупани до уши в работа. Разбира се, щях да остана до късно. Уверих се, че всеки в администра­тивния отдел има достатъчно кафе и чай – убедих да остане и един от личните асистенти, за да ни помогне. Поръчах да ни донесат в офиса няколко пици. Сновях напред-назад между склада и офиса, за да проверя дали все­ки е наясно със ситуацията. Проверих всички маршрути за доставките и дали са в ред документите. Убедих коле­ги да помагат и авторитетът ми се вдигна. Бях пределно „ чист “ пред Джордж – през цялото време влизах и изли­зах от кабинета му, за да го осведомя как вървят неща­та. Общо взето, се представих във възможно най-добра светлина. След тази вечер никой не можеше да поставя под съмнение моята лоялност към работата – а това беше целта ми. Разбира се, на следващия ден си тръгнах по обичайното време.

Маркъс използва тази стратегия наистина блестящо. Основното в нея е: периодично минавай с едни гърди пред дру­гите. Но не си търси белята и не го прави твърде често – ако се държиш като изтривалка, всеки ще стъпва отгоре ти.

Маркъс продължава:

Стратегията ми не остана незабелязана. Два дни след доставката на горивото аз предложих на момчетата в офиса да отидем на по бира след работа. Успях да измък­на трима със себе си! Беше страхотно. Тръгнахме си за­едно и Джордж думичка не каза. Не че скочи и се зарадва, но наистина чувствах, че извършвам промяна. След като тези момчетата се съгласиха да си тръгнат с мен и да пийнем по нещо заедно – та това беше началото на ре­волюция в офисните навици. Колегите изглеждаха облек­чени, че някой се е осмелил да се изправи срещу Джордж. Беше страхотно!

Не ме разбирайте погрешно – не че имам лошо от­ношение към Джордж. Просто се противопоставих да управлява офиса като тиранин, за да компенсира собст­вените си пропуски. Имах в главата си и други подобни планове и придържането ми към стратегията през две­те години при Джордж помогна на доста хора в този офис.

Маркъс е чудесен пример как самочувствието му е помог­нало да излезе от трудната ситуация. Какво е можел да направи Джордж? Докато не докаже, че Маркъс не спазва договора си или че вреди на компанията, той знае, че има риск да из­върши несправедливо уволнение. Този тип шеф всъщност не би искал да попадне в такава ситуация. Той се страхува да по­каже слабостите си и да е заобиколен от хора, които му зада­ват директни въпроси за поведението му. Ключът към успеха е да се противопоставиш на тези шефове – професионално и спокойно, и да отстояваш позицията си.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!