≡ Menu

Видовете геодезически услуги

Така наречените геодезически услуги спадат към науката, наречена геодезия. Тя се занимава основно с измервания, но по-подробното определение гласи, че измерва, заснема и картографира земната повърхност. Нужда от геодезия и геодезически услуги можем да открием още при хората в древен Египет, когато възстановявали границите на земеделските имоти, изгубени след преливането на река Нил.

геодезически услуги

геодезически услуги

Геодезията се дели на около пет дяла :

-висша геодезия – тя изследва формите на земята и борави с разстояния над 500 км.

-равнинна геодезия – тя пък е в другата крайност, занимава се с терени под 500 кв.м.

-инженерна геодезия – тук са геодезическите услуги, които са във връзка с измерването и проектите на строежи

-космическа геодезия – вероятно най-интересният дял от науката

Геодезическите услуги са голям набор от дейности, които, както вече казахме, са свързани основно с инженерната геодезия. Те включват понятия като трасиране, кадастър, геодезическо заснемане и проектиране.

За трасиране говорим при тези геодезически услуги, извършващи се на терен (площ) с цел нанасяне на имотни граници, проекти, понякога са свързани с плановете и проектирането на населени места, сгради или пък инженерни съоръжения. Методите са този тип геодезически услуги могат да бъдат най-различни, като това колко са точни е в зависимост от вида на съоръжението или терена, които се трасират, от разположението на отделните части.

 

геодезически услуги цени

геодезически услуги цени

Всичко това, разбира се, както и другите геодезически услуги, трябва да бъдат извършвани от правоспособно лице, което се нарича геодезист. Когато се трасира сграда например трябва да се знаят точните разстояния, съвсем както са по проект.

Към геодезическите услуги се причислява и геодезично заснемане. Всеки план, било то градоустройствен, архитектурен или строителен, започва с геодезично заснемане. То ни дава поглед над реалното състояние на нещата, свежда до минимум риска от грешки и най-вече повишава качеството на дейността на проектиране. Този тип геодезически услуги се използват в голям кръг от дейности, като се започне от проекта за изграждане на дадено съоръжение и се стигне до нотариалния акт.

геодезически услуги цена

геодезически услуги цена

Когато говорим за строителни работи, е редно да споменем и геодезическите услуги като издаване на екзекутивни анализи и проектиране. Например, вертикалното проектиране – как е разположено съоръжението на дадена площ и разположението на останалите площадки, както и отводняването на същата площ.

Геодезически услуги са необходими и при направата на подробен устройствен план, най-вече при промяна на предназначението на терена, например, за да строим. Според законите за кадастъра има три типа недвижимо имущество – сгради, поземлено имущество и отделни стаи в сградите. Така че кадастралните карти се менят непрекъснато, като се допълват и се коригират различни грешки или непълноти по картата.

Геодезически услуги

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!